Какво ми дава синдикатът?

Основната цел на СФСМВР е отстояването на основните социално-икономически интереси и права на членовете си в сферата на трудовите и служебни отношения.

Pic

Основната цел на СФСМВР е отстояването на основните социално-икономически интереси и права на членовете си в сферата на трудовите и служебни отношения, социалното и здравно осигуряване, безопасните условия на труд, подпомагането, осигуряването на високо жизнено равнище и професионалната реализация на служителите в МВР. 

СФСМВР е основана през 2009 г. и към момента е най-голямата синдикална организация в МВР. Към момента в нея членуват над 12 000 служители в МВР, работещи във всички сфери и направления на дейност. 

Членуването в СФСМВР гарантира  защитата на Вашите основни социално-икономически и трудови права, както и осигуряване на високо жизнено равнище и професионалната реализация.

От своето учредяване до момента, действията на СФСМВР допринесоха за следната промяна: 

 • Основните заплати на служителите се увеличиха с повече от 100 %.
 • Започна изплащането на труда в почивни дни, празници и времето на разположение.
 • Увеличиха се многократно допълнителните заплащания.
 • Изплати се левовата равностойност на непредоставеното, но дължимо униформено облекло за периода 2011-2015 г. 
 • Въведе се ограничение на броя часове извънреден труд, с което се постави край на съвременната форма на робство, упражнявана от МВР през 21 век.
 • Утвърди се механизъм за синдикална защита от уволнение.
 • ВАС обяви за нищожни повече от 20 заповедеи, наредби и инструкции на МВР
 • Проведоха се 23 национални и 28 регионални протества в подкрепа исканията за достоен труд и заплащане на служителите в МВР. 

 

СФСМВР подкрепи своите членове като

 • Предостави финансова и експертна подкрепа на над 1500 души, които защитиха своите права и осъдиха МВР.
 • Подпомогна лечението на колеги и техните деца, отпускайки помощи на стойност над 180 000 лева.
 • Реализира ежегодно по над 6 събития част от кампанията "С обич за децата, в памет на бащите-герои" за набиране на средства за подкрепа на децата на загинали и пострадали при изпълнение на служебните си ангажименти служители в МВР. 
 • Организира повече от 150 благотворителни инициативи и кампании  
 • Доказахме, че СФСМВР застава и се бори за всеки един член, защото ЗАЕДНО МОЖЕМ ПОВЕЧЕ!

Членуването в СФСМВР се осъществява на доброволен принцип. 

ПРАВА \\ Всеки член на  Федерацията има право:

 • Да участва в управлението  на Федерацията
 • Да бъде информиран за нейната дейност
 • Да избира и да бъде избиран в нейни ръководни и контролни органи
 • Да бъде подпомаган от Федерацията при съдебни производства за защита на правата му по чл. 1, ал. 1 от Устава на СФСМВР
 • Да внася предложения за изменения и допълнения на Устава на СФСМВР
 • Да получава юридическа, финансова и организационна помощ
 • Да ползва имуществото на Федерацията и от резултатите от дейността и
 • Да осъществява контрол върху работата на органите на управление
 • Да прекратява по свое желание членството си във Федерацията. 

 

ЗАДЪЛЖЕНИЯ \\ Всеки член на Федерацията е длъжен: 

 • Да спазва Устава и правилниците на Федерацията 
 • Да не уронва с действия или бездействия престижа на Федерацията или нейните членове
 • Да дава своя принос за постигане целите на Федерацията
 • Да изпълнява и съдейства за осъществяване изпълнението на решенията на ръководните и контролни органи на Федерацията
 • Да информира своевременно компетентните органи на Федерацията за нарушения на Устава и етичните норми за поведение от членове, уронващи престижа на Федерацията
 • Да заплаща редовно членския си внос.

Back to top