Политика на ползване

ОБЩИ ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ НА САЙТА

Общи условия за ползване на сайта www.sfsmvr.bg https://sfsmvr.bg

Моля прочетете настоящите Общи условия за ползване на сайта

Сайта https://sfsmvr.bg. е собственост на „Синдикална федерация на служителите в МВР“ /СФСМВР / ЕИК 175696245, адрес гр. София, ул. „Ангел Кънчев“ ет. М представлявано от членовете на Управителния съвет на СФСМВР заедно и поотделно. наречени нататък СФСМВР

С използването на сайта.sfsmvr.bg Вие съгласявате се да бъдете обвързани от настоящите «Общи условия» и също така давате съгласие за събиране, обработване и съхраняване от СФСМВР на предоставените от Вас лични данни и за тяхното използване за целите на сайта.

Типове на данните, които събираме, начина на тяхното съхраняване и защита, целите, за които ги използваме, можете да видите в раздела Политика за защита на лични данни», който е неразделна част от настоящите Общи условия» и отговаря на изискванията на Закона за защита на личните данни r GDPR

Ако не сте съгласни с посоченото или не давате Вашето съгласие за обвързване от „Общите условия“, моля не използвайте този сайт и не влизайте в обусловени от него правоотношения.

Ако имате въпроси или коментари във връзка с използване на сайта www.sfsmvr.bg, свържете се с нас на телефон/имейл/адрес, посочени в страницата „Контакти“. Или с отговорника по защита на личните данни посочен в политиките за лични данни на сайта

Основни дефиниции

Вие заявявате, че сте съгласни с дефинициите на следните термини:

"Сайт" означава интернет сайт , https://sfsmvr.bg е информационен сайт.

"Акаунт", «Профил», «Потребителски профил» означава обособен акаунт, регистриран от Ползвателя на https:// sfsmvr.bg и съдържащ информация за Ползвателя; тази информация се

изисква, събира се, обработва се и се съхранява от СФСМВР съгласно Политиката за лични данни и съобразно действащото законодателство.

„Парола“ означава код от цифри и букви /или знаци, осигуряващ достъпа до акаунта и индивидуализиращ „потребителя“ заедно с неговото име на акаунта.

"Ползвател" означава всяко лице, достигнало до страница на сайта https://sfsmvr.bg и ползващо функционалностите на сайта.

"Лични данни" означава лични данни по смисъла на Закона за защита на личните данни и европейското законодателство (ЗЗЛД).

Регистрация

Всички ползватели могат да разглеждат материалите, които са публикувани в този сайт, без регистрация. За ползването на определени полезни функционалности на сайта ,е необходима регистрация. Вие можете да регистрирате акаунт с парола през регистрационната форма, само ако сте член на СФСМВР , като регистрацията е безплатна. След като се регистрирате успешно, имате възможност да коригирате Вашите данни в профила или да го изтриете напълно.

Затворената секция на сайта е възможно само чрез създаване на регистрация и акаунт.

Можете да ползвате сайта само ако сте приели „Общите условия“.

Политика за защита на личните данни линк

Моля, прочетете внимателно тази Политика, преди да използвате сайта . Използвайки нашия сайт Вие се съгласявате с Политиката и изрично потвърждавате, че я приемате. Ако не желаете

да обработваме личните Ви данни, моля, не ни ги предоставяйте! Евентуалният Ви отказ да предоставите необходимите лични данни за използване на услугите на нашия сайт би означавал отказ да използвате съответните услуги или да осъществите достъп до определени функции на сайта.

В определени случаи Вашето изрично съгласие за обработване на лични данни може да не е необходимо, ако е налично друго правно основание, например: спазване на законовите задължения на Администратора на лични данни; необходимост за изпълнение на договор и др.

Контролният орган по отношение на защитата на лични данни е Комисия за защита на личните данни.

С приемането на настоящите «Общи условия» се съгласявате с обработването на личните Ви данни съгласно Политиката за защита на лични данни на СФСМВР

СФСМВР запазва правото си да прекрати едностранно настоящия договор, да заличи акаунт на Ползвател, както и да забрани използване на сайта от него, без да носи отговорност за каквито

и да било претърпени вреди или пропуснати ползи вследствие на това, в следните случаи:

- при нарушение на някое от условията и/или правилата, включени в настоящите Общи условия, от страна на Ползвателя

- при съмнения за некоректни действия от страна на ползвателя спрямо СФСМВР

- при съмнения за нарушаване на разпоредби на действащото законодателство

- в други ситуации, по преценка на членове на управителния съвет на СФСМВР заедно и поотделно.

По всички неуредени от настоящите Общи условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.

С потвърждаването на Общите условия, Ползвателят на сайта потвърждава приемането и на всяка една неразделната част от тях. С потвърждаването на която и да е от неразделните части към „общите условия“, Ползвателят на сайта потвърждава приемането и на самите „общи условия“

Back to top