Социалният диалог в Сектор Сигурност: нови предизвикателства, експертиза и инструменти!

Социалният диалог в Сектор Сигурност: нови предизвикателства, експертиза и инструменти

 Проектът се  реализира в периода 1 август 2022 - 28 февруари 2024 г. и се финансира от Иновация Норвегия.

Бенефициент е СФСМВР, а партньори са  Fagforbundet и KS.

Проектът има за цел да популяризира значението и да засили социалния диалог и неговия ефект в българското министерство
на вътрешните работи в новата и предизвикателна ситуация.


Специфични цели на проекта:

  • Да се идентифицират промените в начина на провеждане на социалния диалог в сектора за сигурност в Норвегия, Холандия,
    Испания и България, в резултат на пандемията COVID-19.
  • Да се разработи уеб базирана платформа за обучение (банка знания) за повишаване на знанията и експертизата за
    провеждане на социален диалог, в съответствие с идентифицираните нови предизвикателства и добри практики.
  • Да се повиши информираността на гражданското общество и представителите на заинтересованите страни за значението и ролята на социалния диалог в сектор Сигурност.
  • Да се създаде устойчив механизъм за обмен на информация между участниците в социалния диалог и пространство за обсъждане на мнения и провеждане на консултации.


                                                                                                               

Back to top