За федерацията

Синдикалната фередерация на служителите в МВР е най-голямата синдикална организация в страната. Основана е през м. февруари 2009 г., непосредствено след спонатанните полицейски протести…

Pic

 

Членуването във Федерацията се осъществява на доброволен принцип.

Членове на Федерацията могат да бъдат юридически лица с нестопанска цел и синдикални дружества (СД) - колективни членове. Колективните членове се състоят от индивидуални членове – физически лица, служители на МВР.

Приемането на членове става въз основа на подадено писмено заявление до Управителния съвет (УС) на СФСМВР за колективно членство и до ръководството на колективен член при индивидуално членство. В заявлението се декларира съгласие с разпоредбите на Устава на Федерацията, както и че лицето не е изключен член на Федерацията по реда на чл. 14, т. 6 от Устава на СФСМВР.

Организациите, кандидати за членство във Федерацията, регистрират заявление и устройствените си документи в УС, включително - удостоверение за актуално състояние (ако имат самостоятелна съдебна регистрация) или заверено копие от учредителния си протокол. УС или ръководството на колективния член разглеждат постъпилите заявления на следващото си заседание. За начална дата за възникване на членството в организацията се счита решението на органа по предходната алинея, от която дата възниква и задължението за заплащане на членски внос.

За удостоверяване на индивидуалното членство се издава поименна членска карта, която е собственост на Федерацията и подлежи на незабавно връщане след прекратяване на членството.

ПРАВА

 

 • Всеки член на Федерацията има право:
 • Да участва в управлението на Федерацията.
 • Да бъде информиран за нейната дейност.
 • Да избира и бъде избиран в нейните ръководни и контролни органи.
 • Да бъде подпомаган от Федерацията при съдебни производства за защита на правата му по чл. 1, ал. 1 от Устава.
 • Да внася предложения за изменения и допълнения на Устава.
 • Да получава юридическа, финансова и организационна помощ.
 • Да се ползува от имуществото на Федерацията и от резултатите от дейността й.
 • Да осъществява контрол върху работата на органите на управление.
 • Да прекрати по свое желание членството си във Федерацията.

 

За изключителен принос към развитието на синдикализма в системата на правоохранителните органи, в борбата с престъпността или за издигането на социалния и обществен статус на служителите в МВР Националната конференция (НК) по предложение на УС при явно гласуване с обикновено мнозинство може да награждава български и чужди граждани. Наградените лица, които са членове на Федерацията, получават в удостоверение на това си качество знак и грамота. Наградените, които не са членове на Федерацията, получават в удостоверение на това си качество специална карта, знак и грамота. Те могат да присъстват на заседанията на НК като гости без право на глас.

 

ЗАДЪЛЖЕНИЯ

Всеки член на Федерацията е длъжен:

 

 • Да спазва Устава на Федерацията и правилниците.
 • Да не уронва с действия или бездействия престижа на Федерацията или на нейните членове
 • Да дава своя принос за постигане целите на Федерацията.
 • Да съдейства за издигане обществения авторитет на Федерацията.
 • Да изпълнява и съдейства за осъществяване изпълнението на решенията на ръководните и контролни органи на Федерацията.
 • Да информира своевременно компетентните органи на Федерацията за нарушения на Устава и етичните норми за поведение от членове, уронващи престижа на Федерацията.
 • Да заплаща редовно членския си внос.
Back to top